ART STAYS, ptujski festival sodobne umetnosti, je že vrsto let dobro uveljavljen evropski dogodek, na katerem se predstavljajo projekti in dela novih talentov in uveljavljenih ustvarjalcev s področja umetnosti. Letošnja 18. izvedba festivala, katerega začetek sega v leto 2003, nosi naslov NO MORE SILENCE (Brez tišine) in je pravzaprav nadaljevanje preteklih uspešnih sezon, imenovanih Prihodnost (Future), Krhkost (Fragile) in Naravnost (NaturAL(L)).
NO MORE SILENCE je aktualno vodilo festivala ART STAYS, a hkrati tudi opozorilo, saj ponuja kritičen, mestoma dramatično ironičen pristop do časa, v katerem živimo. Že pred časom začeta raziskava, ki temelji na predpostavki, da moramo z najvišjo stopnjo nujnosti prisluhniti ranljivosti našega sveta, če želimo preoblikovati prihodnost, in ki se je danes znašla v nepričakovani, zlasti iz tišine sestavljeni in v času covida-19 redefinirani fazi, se ozira na zvok, glasbo, besedo, praznino, notranji in zunanji konflikt ter na človekovo nenehno željo, da omogoči glas prostoru, času, komunikaciji in odnosom.
Celovit program letošnjega leta, ki vključuje vse pomembnejše zgodovinske, umetnostne, kulturne, družbene in politične javne ter zasebne ustanove starodavnega Ptuja, pa tudi Kidričevega in Majšperka, ki vsakoletno gostita spremljevalne multimedijske ali prostorsko specifične projekte, bodo obogatili performansi, konference, razstave, umetniški filmi, videi, instalacije, glasbeno eksperimentiranje in video mapiranje.
In tako kot so nove tehnologije igrale in še vedno igrajo nadvse pomembno vlogo pri razvoju človeka in resničnosti, kar dokazuje oziranje v preteklost in gledanju v prihodnost, se tudi festival ART STAYS ponuja kot vodnik na neraziskanem, avanturističnem popotovanju v svet zvoka, besed in tišine.
Že simbolična in znamenita kompozicija 4′ 33” Johna Cagea iz leta 1952, kjer pianist s pritiskom na preprosto tipko prostor prepusti hrupu iz ozadja in tako uprizori svojo lastno poetiko za izboljšanje komunikacije med ljudmi, kot je to v White Paintings (Belih slikah) počel njegov prijatelj, slikar Rauschenberg, in v besedo ujel Thoreau, je ponujala razmislek o tišini ne le kot prisotnosti, ki brez prisile usmerja pogled v določeno smer, temveč kot priložnosti, da vidimo svet v njegovi lastni mobilnosti in nedosegljivosti.
V želji, da potrdi sodoben pristop do vprašanj, povezanih s sedanjostjo, festival ART STAYS 2020, NO MORE SILENCE, sprejema in predstavlja najnovejša raznolika ter izjemna dela mednarodnih umetnikov, med katerimi so Robin Meier, Hans Beckers, Roberto Pugliese, Bastiaan Maris, Alberto Tadiello, Hu Ye, Michele Spanghero, Zul Mahmod, Miha Ciglar, Marko Batista in Lynn Book.
Udejstvovanja in razmisleki, ki se porajajo ob performansih, instalacijah in predstavljenih delih, ne pripeljejo zgolj do teoretične ravni delovanja zvoka, ampak predvsem k raziskovanju njegovega dejanskega vpliva na vsakdanje življenje in kako lahko zvok, besede in glasbo na različne načine preobrazimo in poustvarimo v naravne ali umetne elemente oziroma iz njih.
ART STAYS se še enkrat več občinstvu predstavlja kot platforma, ki v sebi združuje raznovrstne avtonomne identitete in oblike sodobne umetnosti. Letošnja izvedba je sestavljena iz glavne razstave, ki bo gostovala v Galeriji mesta Ptuj, in še iz sedmih razstav, od katerih vsaka ponuja različne ideje za dialog med razčlenjenimi perspektivami sveta umetnosti. Je polifonsko srečanje, pri katerem sodelujejo umetniki iz različnih delov sveta in kjer vsak protagonist predstavlja tipko, noto, barvo, inštrument, glas, aktivno obliko čustev, zaznavo prostora in časa ter komunikacijo, zgrajeno s pomočjo orodij, znanosti, narave in tehnologije, s tem pa osmislijo resničnost stvari.

ART STAYS 2020. NO MORE SILENCE. Berimo tišino, da lahko slišimo; osvobodimo se vsega, da lahko spet zaživimo in ponovno razmislimo o samih sebi in svetu.


ART STAYS, Festival of Contemporary Art in Ptuj, has over the years been consolidated as a European event that offers visibility to projects and works by emerging talents and established artists in the field of arts. Founded in 2003, it has now reached its 18th edition with the theme NO MORE SILENCE, which in fact follows the previous successful editions titled Future, Fragile, and NaturAL(L).
NO MORE SILENCE is not only the current motto of the Festival ART STAYS, but also a warning, as it offers a critical, albeit occasionally dramatically ironic approach to the times we live in. A research that began some time ago from the premise that fragility of the world needs to be addressed with utmost urgency in order to rethink our future, has now made an unexpected turn into a phase consisting mostly of “silence”, redefining itself in the time of COVID-19; it maintains a vision to sound, music, words, emptiness, internal and external conflicts, as well as to man’s continuous desire to give voice to space, time, communication, and relationships.
The articulated programme of this year’s festival will involve all the main public and private historical, artistic, cultural, political, and social institutions in the historical city of Ptuj, as well as in surrounding Kidričevo and Majšperk which are annually hosting collateral multimedia and site-specific projects, and will feature conferences, exhibitions, performances, art films, videos, installations, musical experiments, and video mappings.
Just as new technologies had played and continue to play a fundamental role in the development of man and reality, as evidenced either retracing the past or looking towards the future, so too ART STAYS Festival offers itself as a guide on a new and adventurous journey into sound, words, and silence.
John Cage’s emblematic and renowned composition 4’33” from 1952 where the pianist merely pressed a button and then left space to background noises, thus representing his own poetics for better communication between men, as translated into White Paintings by his painter friend Rauschenberg or indicated in words by Thoreau, already offered a reflection on silence that was no longer considered a mere presence that indicates, without forcing a gaze, towards a given direction; instead, it became an opportunity to show the world in its own mobility and elusiveness.
To confirm its contemporary adoption of an attitude that reflects on issues related to the present, the Festival ART STAYS 2020, NO MORE SILENCE, welcomes and presents the latest heterogeneous and extraordinary works by international artists, including Robin Meier, Hans Beckers, Roberto Pugliese, Bastiaan Maris, Alberto Tadiello, Hu Ye, Michele Spanghero, Zul Mahmod, Miha Ciglar, Marko Batista, and Lynn Book.
Participations and reflections on performances, installations, and works presented at the festival do not lead merely to a theoretical level of exploring the sound; more importantly, they try to discover its actual effects on everyday life and how sound, words, and music can be transformed or recreated in various ways from or into natural or artificial elements.
ART STAYS once again presents itself to the public as a platform within which different autonomous identities and forms of contemporary art are manifested. This year’s edition will consist of a main exhibition, featured in the Ptuj City Gallery, and of seven additional exhibitions, every one of which will offer different ideas for a dialogue between articulated perspectives of the world of art. A polyphonic appointment with the participation of artists from different parts of the world where each protagonist is a key, note, color, voice, an instrument, as well as an active form of emotions, spatial-temporal perceptions, communications built through tools, science, nature, and technology, with the desire to give a meaning to the reality of things.

ART STAYS 2020. NO MORE SILENCE. Read the silence to listen, to liberate ourselves from everything so we can start to live again and rethink ourselves and the world.

Jernej Forbici & Marika Vicari, direktorja festivala / Festival Directors