Zvočna geometrija prostora / Sonic Geometry of Space, 2016

Produkcija / Production: Aksioma – Institute for Contemporary Art, Ljubljana

Festivalsko prizorišče / Festival venue:  Miheličeva galerija / Mihelič gallery, Dravska ulica 4, Ptuj, www.pmpo.si
SRE / WED – NED / SUN 12.00 – 16.00 (do / until: 1. 9. 2020)

Marko Batista, Sonic Geometry of Space, Miheličeva galerija, Ptuj 2020

Ljubljanski intermedijski umetnik Marko Batista v svojih delih analitično tematizira DIY-elektroakustične procese na preseku med elektronskim zvokom, tehnologijo in sodobno umetnostjo. Razstava je oblikovana je kot prototip hiperakustične kapsule. Ambientalna postavitev, ki jo oblikuje Marko, izhaja iz dolgoletnih zvočnih eksperimentov, saj njegovo delo temelji na raziskovanju dinamičnih samogenerativnih sistemov ter fenomenologije zvočnih resonanc v prostoru. Pojavnost zvoka črpa iz časovno determiniranih procesov znotraj intermedijskih performativnih praks ter skuša oblikovati nove načine distribucije akustičnih resonanc v prostoru. Zgodovina elektroakustične umetnosti nam razkriva kompleksno pojavnost zvoka in relacije v odnosu do časa in arhitekture, v kateri je. Zvočno valovanje lahko dojemamo kot niz fizikalnih pojavov ali kot nematerialno gestualnost objektivnosti, ki ga obdaja. Vprašanje, ki se vedno znova zastavlja, je, ali elektroakustična umetnost v svojem bistvu lahko ubeži svoji metapoziciji poslušanja? Markove »site-specific« instalacije so bile v preteklih letih predstavljene v različnih galerijah in ponujajo gledalcu prostor zaznave ter senzorične percepcije sočasno. Svoj značilni prostorski zvok tokrat oblikuje s pomočjo estetsko oblikovanih modularnih vmesnikov in posebej za razstavo narejenih prototipnih akustičnih resonatorjev. Snov za postavitev črpa iz izumov prejšnjega tisočletja in problematizira procese produkcije elektroakustičnega artefakta in procesualnosti. S pomočjo v ateljeju narejenih zvočnih objektov napeljuje gledalca k vprašanjem o zvočni realnosti in pojavnosti fenomenologije zvoka znotraj sodobnih umetniških praks.


In his works, Ljubljana-based intermedia artist Marko Batista analytically thematizes DIY electro-acoustic processes at the intersection of electronic sound, technology, and contemporary art. The exhibition is conceived as a prototype of a hyper-acoustic capsule. The ambient set-up designed by Marko stems from long-standing sound experiments, for his work is based on the exploration of dynamic self-generating systems and the phenomenology of sound resonances in space. He draws the phenomenality of sound from temporally determined processes within intermedia performing practices, and he attempts to design new modes of the distribution of acoustic resonances in space. The history of electro-acoustic art reveals the complex phenomenality of sound and the relations concerning the time and architecture in which it is located. Sound undulation can be perceived as a series of physical phenomena or as the non-material gestuality of the surrounding objectivity. The question that continues to arise is thus: is electro-acoustic art, in its essence, able to elude its meta-position of listening? Over the past few years, Marko’s site-specific installations have been presented in various galleries, and they offer their viewers a space of apperception and, at the same time, sensory perception. Spatial sound, which is characteristic of Marko’s work, is created by means of aesthetically designed modular interfaces and prototypical acoustic resonators, which were designed especially for the exhibition. The material for the exhibition derives from the inventions of the previous millennium; the show problematizes the processes of the production of electro-acoustic artefacts and processuality. By means of sound objects created in the studio, the viewer is led to the questions of sound reality and phenomenality of the phenomenology of sound within contemporary art practices.

 

Marko Batista je v Ljubljani živeči raziskovalec zvoka, digitalne video slike, več-medijski umetnik, ki je magistriral na University of the Arts London / Central Saint Martins v Londonu (2006-2007). Je so-ustanovitelj multimedijske skupine KLON:ART:RESISTANCE. Z AV performansi in video deli se je udeležil preko štirideset festivalov in skupinskih razstav, kot so 10. Istanbul bienale, Ars Electronica 2008, Cellsbutton#3 Jogjakarta, Zero Gallery/Transmediale Berlin, festival NetAudio London, razstava Device Art Praga, Spajalica/MMSUM Rijeka, Začasni objekti in hibridni prostori v Koroški galeriji likovnih umetnosti Slovenj Gradec.


Marko Batista is a Ljubljana based tech-mixed-media artist, sound researcher, video experimentalist and AV performer, born in Tito’s Yugoslavia. Batista focuses on themes such as displaced sound-scapes, video transformation processes, networking data, collaboration, linking concepts, hybrid spaces and other fields of contemporary media art. Graduated from Academy of Fine Arts in Ljubljana and finished Master of Arts degree from Central Saint Martins in London. Marko Batista is a founding member of experimental multimedia group Klon:Art:Resistance. E participated at numerous festivals and exhibition spaces like 10. International Istanbul Bienale, Ars Electronica 2008, Cellsbutton#3 Jogjakarta, Zero Gallery/Transmediale Berlin, NetAudio Festival London, razstava Device Art Prague, Spajalica/MMSUM Rijeka, Temporary Objects and Hybrid Ambients at KGLU Slovenj Gradec.