Concerto per natura morta / Koncert za mrtvo naravo

debla, železo, zvočniki, avdio kabli, večkanalni avdio sistem, avdio kompozicija / trunks, iron, speakers, audio cables, multi-channel audio system, audio composition, 2014, Courtesy Studio la Città, Verona – ITALY, ph. Michele Alberto Sereni

Festivalsko prizorišče / Festival venue: Galerija mesta Ptuj / Ptuj City Gallery, Prešernova ulica 29, Ptuj, www.galerijamp.si
TOR / TUE – PET / FRI 10.00 – 17.00, SOB / SAT – NED / SUN 10.00 – 12.00 & 15.00 – 18.00

V sobi je trinajst kostanjevih debel, obešenih v vodoravnem položaju na različnih višinah. Votla debla izvirajo iz mrtvih dreves in izpraznili so jih z namenskim strojem. Znotraj vsakega debla je nameščen zvočnik. Na ta način se zvok ojača in spremeni zaradi velikosti in oblike samega debla. Zvoki, ki jih oddaja instalacija, prihajajo iz krajev, kjer so bila debla odstranjena, in iz posnetkov, posnetih med čiščenjem le teh. Ti zvoki so bili kasneje digitalno obdelani z uporabo programske opreme, ki je bila zasnovana za ta namen, nato pa kompozicijsko sestavljeni. Na ta način je uporabnik potopljen v “tihožitje”, kjer prisotnost zvočnega vidika v kombinaciji z impozantno in impresivno vizualno teksturo daje delu velik čustven in privlačen vpliv.


In a room, there are thirteen chestnut trunks suspended in a horizontal position in the air at different heights. The trunks come from dead trees and they were emptied by a machine designed for that purpose. Within each trunk, there is positioned a speaker. In this way, the sound is amplified and modified by the volume and shape of the trunk itself. The sounds reproduced by the installation, come from the places where the trunks were taken, and from recordings made during their emptying. These sounds have been later processed in a digital way using software designed for this purpose and then compositionally assembled. In this way, the user is immersed in a “still life” where the presence of the sound aspect combined with the imposing and impressive visual texture, gives the work a great emotional and engaging impact.

 

Roberto Pugliese se je rodil v Neaplju leta 1982, kjer danes tudi živi in ​​dela. Potem ko je magistriral iz elektronske glasbe na konservatoriju San Pietro a Majella v Neaplju z Maestrom Agostino di Scipio, je svoj čas razdelil med poučevanje na konservatoriju v Bariju (multimedijski sistemi in zvočna umetnost), igranjem glasbe in ustvarjanjem zvočnih instalacij. Njegovo raziskovanje v prvi vrsti črpa energijo iz dveh umetniških tokov, zvočne umetnosti in kinetične in programirane umetnosti. Z mehaničnimi orodji, ki jih nadzira programska oprema, ki vplivajo na okolje in na opazovalca, želi preučiti in raziskovati nova področja zvočnih pojavov. Analizirati želi procese, ki jih človeška psiha uporablja za razlikovanje struktur naravnega izvora od umetnih (akustične in vizualne), odkriva odnos med človekom in tehnologijo ter odnos med umetnostjo in tehnologijo, ne da bi pri tem kdaj izgubili stik z vizualnostjo. Zvok tako postane predmet raziskovanja, pa tudi sredstvo za akustično in vizualno izražanje, življenjsko energijo, ki animira neživo, vodnik, ki analizira in spodbuja človekovo psiho in zaznavo.

Sodeloval je na številnih samostojnih in skupinskih razstavah v Italiji in tujini, med temi: Transanatomy, Teatro Anatomico, Bologna – La Finta semplice, Museo degli Affreschi, Verona – Gervasuti Mix, omaggio a Cage, fundacija Gervasuti, Benetke – Nepričakovani stroji, Galerie Mario Mazzoli, Berlin – Cyfest 12, Stieglitz Akademija za likovno umetnost , Sankt Peterburg – Los Maquinistas, muzej c arte c, Madrid – Touch wood, Stadtgalerie, Celovec – Sound Vibes, Galerie Charlot, Pariz – Athens Digital Arts Festival 2018, Atene – West Bund Art & Design, Shangai – Art Goes Logomo, Makasiini Contemporary, Turku, Finska – Premio VAF, Stadt galerie, Kiel – Data Deluge, Ballroom Marfa, Marfa, Teksas – Ghostbusters, Charlottenburg Museum, Copenaghen – Oscillator, Science Gallery, Trinity College, Dublin – Sound Art. Zvok kot medij umetnosti, ZKM Center za umetnost in medije, Karlsruhe.

Njegova dela se nahajajo v zbrirkah v italijanskih in tujih muzejih: muzej ZKM, Karlsruhe, Nemčija – Univerza Ancona in med njimi: Melodie Mediterranee, Genova je ustvaril v sodelovanju s arhitekturnim studiem Renzo Piano v Genovi.

Je dobitnik večih nagrad, med drugim: VAF Foundation prize – Ars electronica 2013, Linz, Vida 14, Telefonica Fundaciòn, Madrid. Od leta 2016 je redni profesor multimedijske umetnosti na konservatoriju v Bariju.


Roberto Pugliese was born in Naples in 1982, where he lives and works. After having taken his Master degree in electronic music at the Conservatorio San Pietro a Majella in Naples, with M°Agostino di Scipio, he divides his time between teaching at the Bari Conservatory (Multimedia systems, and Sound Art ), playing music and realizing sound installations. His research primarily derives its energy from two artistic currents, that of sound art and that of kinetic and programmed art. Using mechanical tools controlled by software that interact among themselves, with the environment that surrounds them, and the observer, he aims to examine new areas of research in sound phenomena, to analyze the processes that the human psyche uses to differentiate structures of natural origin from artificial ones( acoustic as well as visual ), to discover the relationship between man and technology and the relationship between art and technology without ever losing sight of the visual aspect. The sound thus becomes the object of research as well as a means of acoustic and visual expression, vital energy that animates the inanimate, a guide that analyzes and stimulates the human psyche and human perception.

He has taken part in numerous personal and collective art exhibitions both in Italy and abroad, among these: Transanatomy, Teatro Anatomico, Bologna – La Finta semplice, Museo degli Affreschi, Verona – Gervasuti Mix, Omaggio a Cage, Gervasuti Foundation, Venice – Unexpected Machines, Galerie Mario Mazzoli, Berlin – Cyfest-12, Stieglitz Academy of fine art, Saint Petersburg – Los Maquinistas, c arte c Museum, Madrid – -Touch wood, Stadtgalerie, Klagenfurt – Sound Vibes, Galerie Charlot, Paris – -Athens Digital Arts Festival 2018, Athens – West Bund Art&Design, Shangai – Art Goes Logomo, Makasiini Contemporary,Turku, Finland – Premio VAF, Stadt galerie, Kiel- Data Deluge, Ballroom Marfa, Marfa, Texas – Ghostbusters, Charlottenburg Museum, Copenaghen – Oscillator, Science gallery, Trinity college, Dublin – Sound Art. Sound as a Medium of Art, ZKM Center for Art and Media, Karlsruhe.

He has permanent works in Italian and foreign museums: ZKM Museum, Karlsruhe, Germany – Ancona University, and among these: Melodie Mediterranee, Genova created in collaboration with the Renzo Piano Studio in Genoa.

He has won several awards including VAF Foundation price – Honorary mention for sound art and music, Ars electronica 2013. Linz – Special mention, Vida 14, Telefonica Fundaciòn, Madrid. Since 2016 he is the holder of the Multimedia Chair at the Bari Conservatory.