Spoštovane umetnice, spoštovani umetniki,

Vabimo Vas da se pridružite 16. mednarodni likovni nagradi Ex-tempore Ptuj Karneval 2024. Tradicionalna likovna nagrada, ki se odvija v času pusta v najstarejšem slovenskem mestu je do danes, v letih 2003, 2004 in nato od leta 2011 do 2023 privabila na Ptuj skoraj 1400 likovnikov iz Slovenije, Italije, Avstrije, Nemčije, Romunije, Hrvaške, Japonske in drugod.

Največjo likovna prireditev v pustnem času, organizira KUD Art Stays, skupaj z Mestno občino Ptuj, Javnim zavodom za turizem Ptuj in ostalimi sponzorji. Tematika je karnevalsko obarvana, slikarjem pa je prepuščena tudi prosta tema.

 

Dear artist.

We invite you to join the 16th International Art Award Ex-tempore Ptuj Carnival 2024. The traditional art award, which takes place during Carnival in the oldest Slovenian town, has attracted almost 1400 artists from Slovenia, Italy, Austria, Germany, Romania, Croatia, Japan and elsewhere to Ptuj in 2003, 2004 and then from 2011 to 2023.

The biggest art event during the carnival is organised by KUD Art Stays, together with the Municipality of Ptuj, the Public Institute for Tourism Ptuj and other sponsors. The theme of the contest is the carnival, but there is also possible to participate in the category of the open theme.

 

Prijave / Applications: 8. 1. – 30. 1. 2024

Vpisnina znaša 15 evrov (10 eur za dijake, študente in upokojence). Udeleženci jo plačajo najkasneje do 30. januarja 2024 z nakazilom na KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj, TRR odprt pri banki NLB št.: 02150-0255064888, namen EX-TEMPORE 2024, sklic: SI00 152023.
/
The registration fee is 15 euros (for full-time students and retired person 10 euros). Participants have to pay the fee not later then 30th January 2024 by a bank transfer (purpose: EX-TEMPORE 2024) to KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj, IBAN: SI56 0215 0025 5064 888, SWIFT: LJBASI2X, Bank address: Nova Ljubljanska banka d.d., Trg republike 2, 1520 Ljubljana.

Pravilnik / Regulations: Ex-tempore 2024

Prijave tudi letos potekajo samo preko spleta med 8. in 30. januarjem 2024.

Vpisnina znaša 15 evrov (10 eur za dijake, študente in upokojence). Udeleženci jo plačajo najkasneje do 30. januarja 2024 z nakazilom na KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj, TRR odprt pri banki NLB št.: SI 56 02150-0255064888, namen EX-TEMPORE 2024.

Tema: karneval, kurent, pustne maske, pomlad in prosta tema.

Vsak udeleženec sme prijaviti in oddati največ eno likovno delo. Format slikarske podlage: ne manjši kot 40×40 cm in ne večji kot 100x100cm. Format malih plastik največ 60x60x60cm, max. teža 10kg.

Oddaja del: Oddaja del prvega kroga ocenjevanja poteka preko spleta. Fotografijo likovnega dela nam pošljete najkasneje do 30. januarja 2024 (do 24.00) po elektronski pošti na naslov extemporeptuj@gmail.com. Prosimo za kvalitetno fotografijo likovnega dela v višji resoluciji (min. 150x150mm, 350 dpi). Ime datoteke naj vsebuje: ime, priimek, naslov dela (primer: Janez Novak, Maska). V primeru tridimenzionalnega dela (kip, relief ipd.) prosimo za min. 3 fotografije (ena od teh v visoki ločljivosti). Pomembno je da fotografije prispejo na elektronski naslov do torka 30. januarja 2024 (do 24.00).

Prvi krog izbora likovnih del bo opravila mednarodna strokovna žirija v sredo 31. januarja in izbrane avtorje tudi nemudoma obvestila o izboru v drugi krog. Izbrana dela v prvem krogu bodo avtorji morali dostaviti ali poslati preko pošte na naslov Galerija mesta Ptuj, Prešernova ulica 29, 2250 Ptuj, najkasneje do sobote, 3. februarja 2024 (do 17.ure.). Drugi krog izbora dobitnikov nagrad in priznanj bo opravila mednarodna strokovna žirija v soboto 3. februarja 2024.

V SOBOTO, 3. FEBRUARJA MED 9.00 IN 16. URO VABIMO VSE “SLIKARSKE ŠPRINTERKE IN ŠPRINTERJE”, KI NE BODO ODDALI DELA PREKO SPLETA DO 30. JANUARJA, NA PLEIN -AIR SLIKARSKI DOGODEK V STARO MESTNO JEDRO PTUJA, POLNEGA RAZNOLIKIH MASK. VSI, KI BODO SVOJE PLATNO ZAČELI IN KONČALI NA PTUJU (žigosanje praznih platen med 9. in 10. uro v Galeriji Art Stays, Slovenski trg 1, Ptuj), BODO UVRŠČENI V DRUGI KROG IN NA RAZSTAVO FINALISTOV NAGRADE. PROSIMO DA OB PRIJAVI SPODAJ OZNAČITE, ČE SE BOSTE UDELEŽILI PLEIN-AIR DOGODKA. Vsi sodelujoči se morajo prijaviti v spletnem obrazcu in poravnati prijavnino. Prijava bo možna tudi na dan dogodka ob žigosanju slikarske podlage.

Vsak avtor zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo in da je bilo ustvarjeno v letu 2024, ter da ni bilo nikoli razstavljeno ali objavljeno na spletu oz. drugje.

Prispele fotografije lahko organizator takoj uporabi za namene promocije likovne nagrade in Kurentovanja 2024. Objavljen bo tudi katalog vseh prispelih del.

Virtualna razstava vseh prispelih del bo objavljena na spletni strani www.artstays.si, razstava finalistov nagrade bo postavljena v Galeriji Magistrat in v Mali galerije Galerije mesta Ptuj med 5. in 23. februarjem 2024. Organizator razstave ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe ali druge škode razstavljenih del. Vsako delo mora biti opremljeno in pripravljeno za razstavo. Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek ter poštni naslov avtorja, elektronska pošta in telefonska številka. Naveden mora biti tudi naslov likovnega dela, tehnika in prodajna cena (bruto, v eur).

Otvoritev razstave in podelitev nagrad bo v soboto, 10. februarja 2024, ob 10.00 v Galeriji Magistrat v Mestni hiši na Ptuju (Mestni trg 1, 2250 Ptuj). Sledil bo sprehod do Galerije mesta Ptuj, kjer bo postavljen drugi del razstave finalistov v Mali galeriji.

Mednarodna strokovna žirija bo podelila veliko odkupno nagrado Grand Prix Mestne občine Ptuj v višini 1.100,00 eur, 2 (dve) odkupni nagradi MO Ptuj v višini 500,00 eur, nagrado za najbolj izvirnega kurenta v višini 150,00 eur, nagrado Galerije FO.VI in Galerije LUNA, priznanja strokovne žirije in druge odkupne ter praktične nagrade. Preko spleta bo omogočeno glasovanje za nagrado občinstva v višini 150,00 eur. Vse nagrade so v bruto zneskih. Dobitniki odkupnih nagrad so dolžni odstopiti likovna dela ne glede na določeno prodajno ceno.

Razstava likovnih del bo postavljena v Galeriji Magistrat in v Mali galeriji Galerije mesta Ptuj. Vsa razstavljena dela bodo sodelujoči avtorji lahko prevzeli v Galeriji mesta Ptuj, Prešernova ulica 29, Ptuj, med 24. in 28. februarjem med 11. in 17. uro (ponedeljek zaprto). Dela, ki jih avtorji ne bodo prevzeli do četrtka 28. februarja, postanejo last organizatorja.

Organizator: KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj

/

Applications are only available online between 8 and 30 January 2024.

The entry fee is 15 euros (10 euros for pupils, students and pensioners), payable no later than 30 January 2024 by bank transfer to KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj, IBAN at NLB bank No.: SI 56 02150-0255064888, SWIFT: LJBASI2X, purpose EX-TEMPORE 2024.

Theme: carnival, kurent, carnival masks, spring and free theme.

Each participant is allowed to apply and submit a maximum of one work of art. Painting format: not less than 40 × 40 cm and not larger than 100x100cm. Sculpture format maximum 60x60x60cm, max. weight 10kg.

Submission of works: This year, the submission of the first round of works takes place online. Send us a photo of the artwork no later than January 30, 2024 by e-mail to extemporeptuj@gmail.com. We ask for a quality photo of the artwork in a higher resolution (min. 150x150mm, 350 dpi), the file name must contain the name, surname, title of the work – example: John Brown, Mask. In the case of three-dimensional work (sculpture, relief, etc.) we ask for min. 3 photos (one of these in high resolution). It is important that photos arrive by email by Tuesday, January 30, 2024 (by midnight).

The first round of the selection of works of art will be conducted by an international expert jury on Wednesday, January 31, and the selected authors will be immediately informed about the selection in the second round. Selected works to the second round will have to be delivered or sent by mail to the Ptuj City Gallery, Prešernova ulica 29, 2250 Ptuj, no later than Saturday, February 3, 2024 (until 17.00). The second round of selection of winners and awards will happen on February 3, 2023 in the evening.

ON SATURDAY 3 FEBRUARY BETWEEN 9.00 AND 16.00, WE INVITE ALL “PAINTING SPRINTERS” WHO HAVE NOT SUBMITTED THEIR WORK ONLINE BY 30 JANUARY, TO A PLEIN-AIR PAINTING EVENT IN THE OLD TOWN OF PTUJ, FULL OF DIVERSE MASKS. ALL THOSE WHO START AND FINISH THEIR CANVAS IN PTUJ (Stamping of blank canvases between 9 and 10 am at Art Stays Gallery, Slovenski trg 1, Ptuj) WILL BE ENTERED INTO THE SECOND ROUND AND THE FINALISTS’ EXHIBITION OF THE PRIZE. PLEASE INDICATE WHEN REGISTERING IF YOU WILL BE ATTENDING THE PLEIN-AIR EVENT. All participants must register with on-line form and pay the registration fee. It will also be possible to register on the day of the event at the time of stamping the blank canvas.

Each author guarantees that the submitted work is his own work and that it was created in 2024, and that it has never been exhibited or published online or. elsewhere

The organizer can immediately use the received photos for the purposes of promoting the art award and Kurentovanje 2024. A catalog of all received works will also be published.

A virtual exhibition of all submitted works will be published on the website www.artstays.si, the exhibition of the finalists will be set up in the Gallery Magistrat and Small Gallery of Ptuj City Gallery between 5 and 23 February 2024. The exhibition organizer does not accept responsibility for any damage or other damage to the exhibited works . Each work must be equipped and prepared for the exhibition. The following information must be provided on the back: the author’s name and postal address, e-mail and telephone number. The title of the work of art, technique and selling price (gross, in euros) must also be stated.

The opening of the exhibition and the award ceremony will take place on Saturday, February 10, 2024, at 10 am in the Gallery Magistrat at the Ptuj City Hall, Mestni trg 1, Ptuj. This will be followed by a walk to the Ptuj City Gallery, where the second part of the finalists’ exhibition in the Small Gallery will be set up.

The international expert jury will award the Grand Prix of the Municipality of Ptuj in the amount of 1,100.00 euros, 2 (two) redemption prizes of the Municipality of Ptuj in the amount of 500.00 euros, the prize for the most original Kurent in the amount of 150.00 euros, the prize of the FO .VI and LUNA Gallery, expert jury awards and other redemption and practical prizes. Voting for the audience award in the amount of 150.00 euros will be available online. All prizes are in gross amounts. Winners of redemption prizes and the Grand Prix are obliged to donate works of art regardless of the set selling price.

The exhibition of works of art will be set up in the Gallery Magistrat and Small Gallery of the Ptuj City Gallery in Ptuj. All exhibited works will be available for pick-up in the Ptuj City Gallery, Prešernova ulica 29, Ptuj between 24 and 28 February 2023 between 11 am and 5 pm (Monday closed). Works that will not be picked-up by the authors until February 28, become the property of the organizer.

Organizer: KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj