Prijave zaradi izrednih razmer letos potekajo samo preko spleta (prijavni obrazec najdete tukaj) med 18. januarjem in 9. februarjem 2021.

Vpisnina znaša 15 evrov (10 eur za dijake, študente in upokojence). Udeleženci jo plačajo najkasneje do 9. februarja 2021 z nakazilom na TRR odprt pri banki NLB št.: SI56 0215 0025 5064 888, namen EX-TEMPORE 2021.

Tema: karneval, kurent, pustne maske, pomlad in prosta tema.

Vsak udeleženec sme prijaviti in oddati največ eno likovno delo. Format slikarske podlage: ne manjši kot 40×40 cm in ne večji kot 100x100cm. Format malih plastik največ 40x40x40cm, max. teža 10kg.

Oddaja del: Letos oddaja del poteka preko spleta. Fotografijo likovnega dela nam pošljete najkasneje do 9. februarja 2021 po elektronski pošti na naslov extemporeptuj@gmail.com. Prosimo za kvalitetno fotografijo likovnega dela v višji resoluciji (min. 200x200mm, 350 dpi), ime datoteke mora vsebovati ime, priimek, naslov dela – primer: Janez Novak, Kurent. V primeru tridimenzionalnega dela (kip, relief ipd.) prosimo za min. 3 fotografije (ena od teh v visoki ločljivosti). Pomembno je da fotografije prispejo na elektronski naslov do torka 9. februarja 2020 (do 24.00).

Vsak avtor zagotavlja, da je oddano delo njegovo avtorsko delo in da je bilo ustvarjeno v letu 2021, ter da ni bilo nikoli razstavljeno ali objavljeno na spletu oz. drugje.  

Prispele fotografije lahko organizator takoj uporabi za namene promocije likovne nagrade in Kurentovanja 2021. Izdan bo tudi katalog vseh prispelih del.

Virtualna razstava prispelih del bo objavljena na spletni strani www.artstays.si, dejanska razstava finalistov nagrade bo fizično postavljena v Galeriji Magistrat v Mestni hiši na Ptuju, takoj ko bo postavitev mogoča. Sodelujoči avtorji bodo pravočasno obveščeni, da bodo lahko dostavili likovna dela. Organizator razstave ne prevzema odgovornosti za morebitne poškodbe razstavlljenih del. Vsako delo mora biti opremljeno in pripravljeno za razstavo. Na hrbtni strani morajo biti navedeni naslednji podatki: ime in priimek ter poštni naslov avtorja, elektronska pošta in telefonska številka. Naveden mora biti tudi naslov likovnega dela, tehnika in prodajna cena (bruto, v eur).

Otvoritev virtualne razstave in podelitev nagrad bo v petek, 12. februarja 2020, ob 11.00 na spletnem naslovu www.artstays.si.

Mednarodna strokovna žirija bo podelila veliko odkupno nagrado Grand Prix Mestne občine Ptuj v višini 1.000,00 eur, 2 (dve) odkupni nagradi MO Ptuj v višini 550,00 eur, nagrado za najbolj izvirnega kurenta v višini 150,00 eur,  nagrado Galerije FO.VI, priznanja strokovne žirije in druge odkupne ter praktične nagrade. Preko spleta bo omogočeno glasovanje za nagrado občinstva v višini 150,00 eur. Vse nagrade so v bruto zneskih. Dobitniki odkupnih nagrad so dolžni odstopiti likovna dela ne glede na določeno prodajno ceno.

Razstava likovnih del bo postavljena v Galeriji Magistrat v Mestni hiši na Ptuju, ko bodo razmere to omogočale. Vsa razstavljena dela bodo avtorji morali prevzeti v roku 7 (sedem) dni po zaprtju razstave, sicer bodo postala last organizatorja.

Organizator: KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj

Dodatne informacije: extemporeptuj@gmail.com, +386 51 346 983

 

Applications this year are only available online (application form can be found here) between 18 January and 9 February 2021.

The registration fee is 15 euros (10 euros for pupils, students and pensioners). Participants pay it no later than February 9, 2021 by bank transfer opened with NLB Bank No .: SI56 0215 0025 5064 888, purpose EX-TEMPORE 2021.

Theme: carnival, kurent, carnival masks, spring and free theme.

Each participant is allowed to apply and submit a maximum of one work of art. Painting format: not less than 40 × 40 cm and not larger than 100 x 100 cm. Sculpture format maximum 40 x 40 x 40 cm, max. weight 10kg.

Submission of works: This year, the submission of works takes place online. Send us a photo of the artwork no later than February 9, 2021 by e-mail to extemporeptuj@gmail.com. We ask for a quality photo of the artwork in a higher resolution (min. 200x200mm, 350 dpi), the file name must contain the name, surname, title of the work – example: John Brown, Mask. In the case of three-dimensional work (sculpture, relief, etc.) we ask for min. 3 photos (one of these in high resolution). It is important that photos arrive by email by Tuesday, February 9, 2020 (by midnight).

Each author guarantees that the submitted work is his own work and that it was created in 2021, and that it has never been exhibited or published online or. elsewhere.

The organizer can immediately use the received photos for the purposes of promoting the art award and Kurentovanje 2021. A catalog of all received works will also be published.

A virtual exhibition of the submitted works will be published on the website www.artstays.si, the actual exhibition of the finalists of the award will be physically set up in the Magistrat Gallery in the City Hall in Ptuj as soon as the installation is possible. Participating authors will be notified in a timely manner so that they can deliver works of art. The organizer of the exhibition does not take responsibility for any damage to the exhibited works. Each work must be equipped and ready for exhibition. The following information must be provided on the back: the author’s name and postal address, e-mail and telephone number. The title of the work of art, technique and selling price (gross, in euros) must also be stated.

The opening of the virtual exhibition and the award ceremony will take place on Friday, 12 February 2020, at 11.00 on the website www.artstays.si.

The international expert jury will award the Grand Prix of the Municipality of Ptuj in the amount of 1,000.00 euros, 2 (two) redemption prizes of the Municipality of Ptuj in the amount of 550.00 euros, the prize for the most original Kurent mask in the amount of 150.00 euros, the prize of the FO .VI Gallery , expert jury awards and other redemption and practical prizes. Voting for the audience award in the amount of 150.00 euros will be available online. All prizes are in gross amounts. Winners of redemption prizes and the Grand Prix are obliged to donate works of art regardless of the set selling price.

An exhibition of works of art will be set up in the Magistrate Gallery in the City Hall in Ptuj, when conditions allow. All exhibited works will have to be taken over by the authors within 7 (seven) days after the closing of the exhibition, otherwise they will become the property of the organizer.

Organizer: KUD Art Stays, Prešernova ulica 1, 2250 Ptuj

Info: extemporeptuj@gmail.com, +386 51 346 983